Saknar du reg nr? Kontakta oss för pris & bokning.
FACKMANNAMÄSSIGT 20 000+ Monteringar
TRYGGHET Hela 5-års garanti
LÄGST PRISER Monterat & Klart prisgaranti
HÖGST KVALITÉ Noga utvalda produkter

Bokningsvillkor

Allmänt

Följande villkor gäller vid beställt arbete samt vid inlämning av fordon hos våra verkstäder. Villkoren är till för att minimera eventuella missförstånd mellan kund och Verkstaden, Våra verkstäder följer ARN (Allmänna reklamationsnämnden) samt MRF(Motorbranchens riksförbund) allmänna regler och rekommendationer. Besiktning av arbetet utförs av Verkstaden och räknas ej som officiell besiktning. Verkstaden rekommenderar att arbeten även besiktigas hos Svensk Bilprovning AB.

Specifikation

Beställt arbete specifieras ovan, det är denna utrustning/material och arbete som kund och Dragkrokslagret kommit överens om skall utföras på kundens fordon. Det slutliga priset baseras på att bilen är i gott skick och i standardutförande om inte annat angivits i specifikationen ovan. Om arbetet inte kan slutföras på grund av fordonets skick förbehåller sig Dragkrokslagret rätt att debitera kunden för påbörjat arbete med ordinarie timtaxa, 750kr/tim ex moms.

Garanti & Support

Verkstaden garanterar resultatet av arbetet under 5 år efter det att uppdraget har avslutats. Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör han så snart som möjligt reklamera felet till verkstaden, dock senast 2 månader efter avslutat arbete. Support/reklamationsärenden skall ske hos Dragkrokslagret kundservice i Halmstad alternativt hos närmsta Dragkrokslagretverkstad. Dragkrokslagret ersätter ej arbete som utförts hos annan verkstad om inget sådant avtal ingåtts sedan tidigare. Dragkrokslagret ersätter inte milersättning, förlorad arbetsinkomst eller liknande kostnader som kan uppstå vid inbokad support i Dragkrokslagrets verkstäder. Verkstaden har rätt att debitera kunden för kostnader för en besiktning eller liknande undersökning av fordonet, orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation, eller där felet orsakats av kunden genom felaktig användning eller misskötsel.

Betalning & utlämning

Betalning av utfört arbete sker via klarna alternativt faktura. Godkänd kreditkontroll utförs vid fakturaköp innan bilen lämnas ut till kunden. Fakturaavgift tillkommer á 40kr ex moms. Vid extra utfört arbete tillkommer timdebitering med 600kr/tim ex moms. Om inget annat avtal ingåtts skall inlämnat fordon hämtas upp innan verkstaden stänger för dagen. Därefter körs fordonet in i verkstaden och lämnas ut nästkommande vardag kl 08:00.

Avbokning
Du bokar av din tid via telefon: 0700 10 10 00, se avbokningsregler nedan. Om du har en tid bokad och inte har möjlighet att komma är det viktigt att du avbokar den i tid. Vi tar inte emot avbokningar via e-post.

Avbokningsregler:

Sker

 • avbokning 6+ arb.dagar innan är den kostnadsfri.
 • avbokningen 3-5 arb.dagar innan debiterar vi 400kr.
 • avbokningen 1-2 arb.dagar innan debiterar vi 750kr.
 • ingen avbokning eller avbokning samma dag debiterar vi 20% av beloppet.

Ombokning
För att ändra din bokade tid sker det via telefon: 0700 10 10 00, se ombokningsregler nedan. Om du har en tid bokad och inte har möjlighet att komma är det viktigt att du ombokar den i tid. Vi tar inte emot ombokningar via e-post.

Ombokningsregler:

Sker ombokning 1-2 arb.dagar innan debiterar vi 750kr.

Tilläggsarbete

I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av ursprungspriset dock högst 3 000 kr. Dragkrokslagret har angivit ordinarie extrakostnader som i samband med montering kan kommas att utföras, dessa finns specifierade i butiken.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att fordonet är i gott skick och att skador och fel är dokumenterade innan det överlämnas till verkstaden. Dragkrokslagret ansvarar ej för kundens tillhörigheter, det är kundens ansvar att se till att fordonet tömts på tillhörigheter som kan försvåra arbetet, dessa inkluderar bl.a bilbarnstol, hundkoja, packning samt övrig utrustning som försvårar arbetet. Dragkrokslagret förbehåller sig rätten att debitera kunden för urplockning av tillhörigheter som krävs innan arbetet kan påbörjas. Kunden skall vara införstådd med Dragkrokslagret villkor och samtycka till dessa innan fordonet lämnas in till verkstaden genom signatur av ordererkännandet. Om inte annat avtalats är kunden ansvarig för att beställt arbete och material får lov att utföras/monteras på fordonet. Vid montering av fast dragkrok på fordon med pdc kan Dragkrokslagret ej garantera att dragkroken ej ger utslag på pdc’n. Vid montering av dragkrok är det viktigt att kunden följer rekommendationer som anges i manualen som ges tillsammans med slutkvittensen vad avser skötsel av dragkroken. Under pågående montering är det förbjudet att vistas i verkstaden, vi ber er respektera detta.

Hyrbil

Bilen skall bokas vid bokningstillfället för att säkerställa tillgång i den valda verkstaden.

Bilen får endast användas under den utsatta tiden för tjänsten som skall utföras åt kunden.

Lånebilsavtal mellan Utlånaren (UL) och lånetagaren (LT).

 1. Fordonets anvndning
  Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av UL. LT är ansvarig för samtliga kostnader som uppstår i samband med uthyrningen, dessa inkluderar tullavgifter, parkeringsavgifter/böter mm. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Om fordonet är utrustat med draganordning får denna ej brukas utan UL skriftligt medgivande.
 2. Fordonets sktsel
  UL ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Olja, kylvatten och ringtryck ska följa angivna rekommendationer i instruktionsboken och för fordonet rätt bränsle. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger UL rätt att debitera LT. Det är inte tillåtet att röka eller frakta djur i bilen, vid överträdelse uttages en avgift motsvarande faktisk kostnad för sanering av fordonet. Fordonet får inte, överlastas, framföras i terräng eller på oplogad väg eller på annan plats där risk föreligger för skada på fordonet. LT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse.
 3. tgrder vid fel, skada eller stld
  LT skall omgående underrätta UL om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden.LT skall iaktta och följa fordonets varningssystem. UL skall efter sådan underrättelse meddela LT vilka åtgärder som skall vidtagas.
  Vid försäkringsfall skall LT göra skadeanmälan till UL. Det åligger LT att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till UL. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar LT gentemot UL för därigenom uppkommen skada.
 4. UL:s ansvar vid driftstopp eller skada
  UL svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att LT kontaktat UL och vid stöld även gjort polisanmälan.
 5. LT:s ansvar vid vertrdelser av trafik- och parkeringsbestmmelser
  LT ansvarar gentemot UL för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, bomavgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba UL i egenskap av fordonets ägare. Om LT inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan UL i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har UL rätt att, förutom avgiftsbeloppet, debitera LT en expeditionskostnad av 150kr för varje ärende.
 6. LT:s ansvar fr skada peller frlust av fordonet
  LT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för. LT ansvarar även för skador som uppstått på fordonet på grund av tredjepart förfarande, dessa inkluderar men är ej begränsade till parkeringsskador, stenskott, repor, dörruppslag, repade fälgar mm. LT kostnad vid skada eller förlust anges i kostnadstabellen.
 7. LT:s ansvar och ersttningsskyldighet vid skada peller frlust av fordonet
Skadekostnad
Vagnskada SEK 1 500
Trafik SEK 1 000
Stöld SEK 2 000
Stöld med nyckel SEK 100 000
Brandskada SEK 1 000
Glasskada SEK 1 000
 1. Begrnsning av skada
  Det åligger såväl HT som UL att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden
 2. terlmnande
  Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på den plats där det avhämtats. HT ansvarar för att meddela mätarställning till UH vid återlämnande. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. HT skall besiktiga fordonet och säkerställa att inga skador förutom nedan indikerade har uppstått på fordonet. Brist i upplysning debiteras med SEK 500:- inkl moms. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är UH berättigad att ta ut faktisk kostnad för återställande av fordonet. Återlämnandet skall ske under UL:s normala öppettider, om inte annat avtalats. Om HT inte återlämnar fordonet enligt avtalet är HT alltid skyldig att ersätta UL de kostnader som detta medfört.

*Samtliga priser inkluderar 25% mervärdesskatt.

 

OK
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Läs mer